your location front page ludo gold apk

DR Ramasjang 3.0.70 APK

empire ludo apk

DR Ramasjang VELKOMMEN TIL LANDET RAMASJANG!Ramasjang-appen er en tryg digital legeplads, skræddersyet til børn, så de selv kan finde alt det bedste fra Ramasjang-universet. Timevis af sjov, leg og læring venter de yngste børn. Gå på opdagelse mellem himmel og hav på den interaktive forside, se yndlingsprogrammerne, hør de populære sange og dyk ned i…

DR Ramasjang

VELKOMMEN TIL LANDET RAMASJANG!
Ramasjang-appen er en tryg digital legeplads, skræddersyet til børn, så de selv kan finde alt det bedste fra Ramasjang-universet. Timevis af sjov, leg og læring venter de yngste børn. Gå på opdagelse mellem himmel og hav på den interaktive forside, se yndlingsprogrammerne, hør de populære sange og dyk ned i spiluniverset med alle de kendte ansigter fra Ramasjang. Alt indhold er naturligvis på dansk og er gratis (ingen køb i appen).
FORSIDEN
Udforsk alt mellem himmel og hav og gå på opdagelse med Bamse og Kylling, Krabben Ronaldo, Kaj og Andrea, Hr. Skæg, Sprinter Galore og Rosa. Flyv op til himlen eller dyk ned under vandet i det interaktive univers. Bemærk at ældre enheder og styresystemer vil opleve en begrænset udgave af forsiden.
TV
Se dine børns yndlingsprogrammer i Ramasjangs streamingunivers med masser af danske serier, udødelige klassikere, nyt nordisk indhold og tegnefilm for enhver smag, hvad enten det er Onkel Reje, Motor Mille, Sofus, Kasper og Sofie, Gurli Gris eller Sikker og Søn. Opdag nye programmer i vores anbefalinger og temaer eller find let det du søger i den intuitive søgefunktion lavet til børn. Ramasjangs live TV kan også streames direkte fra appen (kræver internetadgang).
SPIL
Gå på opdagelse i sjove og lærerige spil. Download yndlingsspillene til din enhed, så du ikke er afhængig af internetadgang.
Lige nu er disse spil med i app’en:
• Ramajetterne
• Robotværkstedet*
• Gurli Gris’ Pandekagespil
• Skæg med ord
• Smadremaskinen
• Bamse
• Krible Krable
• Motor Milles Benzin-blender
• Gurli Gris i rummet
• Mini Beats
• Pyjamasheltene
• Ramasjang Malebog
• Mini-værkstedet
• Sultne Kribledyr
• Karatetornado
• Ramasjang Redder Bierne*
• Ramasjang Hospitalet**
• Ramajetterne – Halløj i Lufthavnen***
• Hr. Skægs Hotel***
• Sikker og Søn – Robotten er løs***
• Bamses Verden***
• Rosa fra Rouladegade***
• Leg med Rosa**
• Ramasjang Ræs**
• Ramasjang Mysteriet**
• Motor Mille Bygger Øen**
• Ramasjang Redder Havet**
• Luk op Luk i**
• Rullingejagt**
• Den Skøre Billedbog**
• Det Kæmpestore Trafikspil**
• I Bad Med Onkel Reje**
• Ramasjang Toget**
• Hr. Skæg i Rummet**
• Sprinter Galore***
• Luk op Luk i – Vendespil**

* I de fleste tilfælde ikke tilgængelige for enheder der bruger styresystemet OS5 eller ældre versioner.
** Kun tilgængelige for enheder der bruger styresystemet OS6 eller nyere versioner.
*** Kun tilgængelige for enheder der bruger styresystemet OS7 eller nyere versioner.
MUSIK
Vi har samlet alle de bedste sange fra Ramasjang under musik. Syng med på sangene fra Luk op Luk i, Oda Omvendt, Onkel Reje, Motor Mille og alle de andre.
FORÆLDREOMRÅDE
I det afskærmede forældreområde kan du læse mere om Ramasjang, få svar på tekniske spørgsmål og administrere downloadede spils pladsforbrug på din enheds harddisk.

Rigtig god fornøjelse!

BEMÆRK
Vi gør alt, hvad vi kan, for at Ramasjang-appen fungerer så problemfrit som muligt for alle, og vi ønsker at flest mulige børn skal kunne få glæde af Ramasjang-appen. Derfor tilbyder vi også appen til ældre enheder og styresystemer, selvom disse ikke længere supporteres af Google – dog i en begrænset udgave. Den begrænsede udgave er nødvendig, fordi de forældede styresystemer ikke kan afvikle den fulde app på et tilfredsstillende niveau. Enheder med ældre styresystemer har generelt svært ved at afvikle apps og der må forventes længere loadtider.
Den begrænsede udgave indeholder en mindre forside, ligesom det ikke vil være alle spil, der er tilgængelige for enheder, der bruger styresystemet OS7, OS6 og tidligere.
Enheder der bruger styresystemet OS8 og frem vil få tilbudt den fulde forside og alle spil.
Oplever du problemer er der hjælp at hente i appens forældreområde eller på dr.dk/ramasjang/app. WELCOME TO COUNTRY RAMASJANG!
The Ramasjang app is a safe digital playground, tailor-made for children, so they can find all the best from the Ramasjang universe. Hours of fun, play and learning await the youngest children. Explore the sky and sea on the interactive front, watch your favorite shows, hear the popular songs and dive into the gaming universe with all the familiar faces of Ramasjang. All content is of course in Danish and is free (no in-app purchases).
HOME
Explore everything between heaven and sea and explore Teddy Bear and Chicken, Crab Ronaldo, Kaj and Andrea, Mr. Beard, Sprinter Galore and Rosa. Fly up to the sky or dive underwater into the interactive universe. Note that older devices and operating systems will experience a limited version of the front page.
TV
Watch your kids’ favorite shows in Ramasjang’s streaming universe with lots of Danish series, immortal classics, new Nordic content and cartoons for all tastes, whether it’s Uncle Shrimp, Motor Mille, Sofus, Kasper and Sofie, Gurli Gris or Sikker and Søn. Discover new programs in our recommendations and themes or easily find what you are looking for in the intuitive search feature made for kids. Ramasjang’s live TV can also be streamed directly from the app (requires internet access).
GAME
Explore fun and educational games. Download the favorite games for your device so you don’t have to rely on Internet access.
Right now, these games are included in the app:
• The Ramjets
• Robot Workshop *
• Gurli Gris’ Pancake game
• Beard with words
• The smashing machine
• Teddy bear
• Kribble Krable
• Motor Milles gasoline blender
• Gurli Pig in the room
• Mini Beats
• Pajama heroes
• Ramasjang Coloring Book
• Mini workshop
• Hungry Crawfish
• Karate tornado
• Ramasjang Save the Bears *
• Ramasjang Hospital **
• The Ramjets – Halløj i Airport ***
• Sir. Bearded Hotel ***
• Safe and Sun – The robot is loose ***
• Bamses Verden ***
• Rosa from Rouladegade ***
• Play with Pink **
• Ramasjang Ræs **
• Ramasjang Mystery **
• Motor Mille Builds the Island **
• Ramasjang Saves the Sea **
• Close Close i **
• Rolling Hunt **
• The Crazy Picture Book **
• The Great Traffic Game **
• In Bath With Uncle Shrimp **
• Ramasjang Train **
• Sir. Beard in Space **
• Sprinter Galore ***
• Close Close Close – Reverse Games **

* In most cases not available for devices using OS5 or earlier versions.
** Only available for devices running OS6 or later.
*** Only available for devices running OS7 or later.
MUSIC
We have collected all the best songs from Ramasjang during music. Sing along to the songs from Close Up Close In, Oda Reverse, Uncle Shrimp, Motor Mille and all the others.
PARENTS AREA
In the screened parent area, you can read more about Ramasjang, get answers to technical questions, and manage downloaded games’ space usage on your device’s hard drive.

Enjoy!

NOTE
We do everything we can to make the Ramasjang app work as smoothly as possible for everyone, and we want as many children as possible to enjoy the Ramasjang app. That’s why we also offer the app for older devices and operating systems, even though they are no longer supported by Google – though in a limited edition. The limited edition is necessary because the outdated operating systems cannot run the full app at a satisfactory level. Devices with older operating systems generally find it difficult to run apps and longer load times are expected.
The limited edition includes a smaller front cover, as will not all games available for devices using OS7, OS6 and earlier.
Devices using the OS8 operating system and beyond will be offered the full front page and all games.
If you experience problems, help is available in the app’s parent area or at dr.dk/ramasjang/app.

Download APK(12.12 MB)

This article comes from the Internet and does not representludo prizePosition, please indicate the source for reprinting:https://www.xorsix.com/10945/dr-ramasjang-3-0-70-apk/

ludo king 4.3 apk